Regulamin kart upominkowych

Regulamin Programu Karty Podarunkowej Partner AGD RTV

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki Programu aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej Partner AGD RTV, zwanej dalej Karta Podarunkowa.

 2. Wystawcą Karty Podarunkowej jest  firma Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, adres 30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Kraków - Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000100017, o numerze NIP 677-002-10 -24, zwana dalej Organizatorem.

 3. Program Kart Podarunkowych Partner AGD RTV prowadzony jest w sklepach stacjonarnych sieci Partner AGD RTV objętych Programem, wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej www.partneragdrtv.com.pl.

 4. Program Kart Podarunkowych Partner AGD RTV rozpoczyna się dniu 2 października 2017 roku i trwa do odwołania.  

 

§ 2 Informacje ogólne dotyczące Karty Podarunkowej

 

 1. Karta Podarunkowa wydana jest w formie plastikowej karty typu prepaid, która stanowi ekwiwalent gotówki i jest wystawiana na okaziciela. Karta Podarunkowa umożliwia dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej Partner AGD RTV w każdym sklepie stacjonarnym sieci Partner AGD RTV, wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, znajdującym się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 2. W Programie Karty Podarunkowej Partner AGD RTV klienci Partner AGD RTV mogą aktywować Karty Podarunkowe o nominałach 50, 100, 200 złotych lub ich wielokrotności, do łącznej maksymalnej wartości 10 000 złotych.

 3. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą.

 4. Zakup Karty Podarunkowej może być dokonany przez osoby fizyczne będące obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej jak również podmioty gospodarcze oraz instytucje z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 3 Zasady użytkowania Karty Podarunkowej

 

 1. Karta Podarunkowa aktywowana jest w momencie dokonania wpłaty w kasie sklepu sieci Partner AGD RTV objętego Programem.

 2. Karta Podarunkowa może być realizowana do wartości jej nominału jednorazowo lub wielokrotnie podczas zakupów, których łączna wartość nie przekracza wartości nominału Karty Podarunkowej.

 3. Z chwilą rozliczenia środków z Karty Podarunkowej klient zobowiązany jest do jej zwrotu w sklepie, w którym dokonał realizacji Karty Podarunkowej.

 4. Karta Podarunkowa może być realizowana w okresie jej ważności, który wynosi 12 miesięcy od daty jej wydania.

 5. Karta Podarunkowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów. 

 6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę. 

 7. Jeżeli wartość zakupu jest większa niż nominał Karty Podarunkowej, różnicę można dopłacić w każdy akceptowalny w sklepie sposób płatności. Klienci mogą uzyskać informację, co do stanu konta swoich Kart Podarunkowych w kasach sklepów sieci Partner AGD RTV objętych Programem.

 8. Klientowi nie przysługuje zwrot różnicy pomiędzy wartością nominalną Karty Podarunkowej, a wartością dokonanych zakupów.§ 4 Odpowiedzialność Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka Spółka Jawna

 

 1. Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały zagubione lub uszkodzone po ich wydaniu klientowi. 

 2. Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka Spółka Jawna nie umożliwia klientowi zgłoszenia zablokowania Karty.

 3. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Partner AGD RTV będą rozpatrywane w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez klienta. Reklamacje klient może złożyć w sklepie stacjonarnym objętym Programem bądź pod adresem e-mail kontakt@partneragdrtv.com.pl z tematem wiadomości „Karta podarunkowa”.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

 1. Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka Spółka Jawna zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.partneragdrtv.com.pl oraz będą do wglądu w sklepach stacjonarnych sieci Partner AGD RTV objętych Programem.

 2. Regulamin Programu Kart Podarunkowych dostępny jest w sklepach stacjonarnych sieci Partner AGD RTV biorących udział w Programie oraz na stronie sklepu internetowego www.partneragdrtv.com.pl.

 3. Uczestnik Programu oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

 4. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

 5. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu wskazany jest Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 2 października 2017 roku.

 

 

LISTA SKLEPÓW PARTNER AGD-RTV WŁĄCZONYCH DO PROGRAMU

Aby uczynić korzystanie z serwisu bardziej komfortowym dla naszych użytkowników, staramy się dopasowywać dostępne w serwisie treści do potrzeb lub zainteresowań jego użytkowników. Umożliwiają nam to informacje, w tym Twoje dane osobowe, przechowywane w plikach cookies zapisanych w Twojej przeglądarce, które przetwarzamy w charakterze administratora danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie. Kontynuując korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę dla Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka Sp. J. na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. W każdym czasie możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Tajmax Sp. J. Twoich danych osobowych dostępnych jest w naszej Polityce prywatności.
Zamknij
pixel